Η κρίση κόβει διασκέδαση και πολιτισμό, από τις δαπάνες των νοικοκυριών!

Αφόρητη οικονομική πίεση στα νοικοκυριά, μείωση 147 εκατ. ευρώ στις δαπάνες του 2017!  

 

 Όλο και λιγότερα χρήματα μένουν στα ελληνικά νοικοκυριά! Η θυσίες συνεχίστηκαν και το 2016, όπου μειώθηκαν κατά 147 εκατ. ευρώ οι δαπάνες των οικογενειακών προϋπολογισμών, με τους Έλληνες να κόβουν πρώτα τα διαρκή αγαθά (-7,5%) και μετά αναψυχή, πολιτισµό (-6,4%) και τα οινοπνευματώδη ποτά και καπνό (-5,4%).  Συνολικά το προηγούμενο έτος  οι δαπάνες των νοικοκυριών σημείωσαν μείωση σε δέκα από τις δώδεκα κατηγορίες δαπανών, που παρακολουθεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή,  ενώ περισσότερα ξοδεύτηκαν μόνο για στέγαση (+1,8%) και µεταφορές (+0,1%).

Μείωση 2,5% στις δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών δείχνουν τα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) έτους 2016, που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, η συνολική μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών (αγορές), για το 2016, ανήλθε στα 5.713.151.430 ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 2,5% ή 147.187.565 ευρώ, σε σύγκριση με το 2015.

 

Η έρευνα που διενεργήθηκε σε δείγμα 6.073 ιδιωτικών νοικοκυριών στο σύνολο των περιοχών της χώρας, δείχνει ότι η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών για αγορές, για το 2016, ανήλθε στα 1.392,03 ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 2.0% ή 28,97 ευρώ, σε σύγκριση με το 2015.

 

Η μέση συνολική δαπάνη για κάθε άτομο, για το 2016, ανήλθε στα 538,94 ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 2,0% ή 11,24 ευρώ, σε σύγκριση με το 2016. Σε πραγματικούς όρους, η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών μειώθηκε ακριβώς κατά το ίδιο ποσοστό (2,0% ή 28,97 ευρώ), λόγω της μηδενικής επίδρασης του πληθωρισμού, σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του έτους 2016 (0,0%).

 

Βασικές διαπιστώσεις

 

Για τα έτη 2016 και 2015, το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών αφορά στα είδη διατροφής (20,7%) και

ακολουθούν η στέγαση (13,8%) και οι μεταφορές (12,9%), ενώ οι υπηρεσίες εκπαίδευσης αντιστοιχούν στο μικρότερο μερίδιο των δαπανών (3,2%).

 

− Μεταξύ του 2015 και του 2016 το καταναλωτικό πρότυπο δεν παρουσίασε σημαντικές μεταβολές, παρατήρηση που ισχύει τόσο για τις τρέχουσες όσο και για τις σταθερές τιμές.

 

− Αναλυτικότερα, σε τρέχουσες τιμές η ποσοστιαία κατανομή των δώδεκα κατηγοριών έχει ως εξής: είδη διατροφής 20,7%, στέγαση 13,8%, μεταφορές 12,9%, ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια 9,9%, διάφορα αγαθά και υπηρεσίες 9,0%, υγεία 7,4%, είδη ένδυσης και υπόδησης 5,8%, διαρκή αγαθά 4,4%, αναψυχή και πολιτισμός 4,6%, επικοινωνίες 4,2%, οινοπνευματώδη ποτά και καπνός 3,9% και εκπαίδευση 3,2%. Δεν καταγράφηκε καμία μεταβολή στη φθίνουσα και αύξουσα σειρά συμμετοχής των  κατηγοριών στην κατανομή του 2016 σε σχέση με το 2015.

 

− Σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα (2015), η μεγαλύτερη μεταβολή δαπανών (μείωση 7,5%) παρατηρείται στα διαρκή αγαθά, ενώ ακολουθούν η δαπάνη για αναψυχή και πολιτισμό (μείωση 6,4%) και τα οινοπνευματώδη ποτά και καπνός (μείωση 5,4%). Δέκα από τις δώδεκα κατηγορίες δαπανών παρουσιάζουν μείωση δαπανών (με τη μικρότερη της τάξεως του 0,4% στις επικοινωνίες). Οι κατηγορίες για τις οποίες παρατηρείται αύξηση της μέσης μηνιαίας δαπάνης είναι η στέγαση (1,8%) και οι μεταφορές (0,1%).

 

 − Σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα (2015), η μεγαλύτερη μεταβολή στην ποσοστιαία συμμετοχή των κατηγοριών (αύξηση 0,5 ποσοστιαίες μονάδες) παρατηρείται στη στέγαση.

 

-Τέσσερις από τις δώδεκα κατηγορίες παρουσιάζουν μικρή ποσοστιαία αύξηση συμμετοχής που κυμαίνεται από 0,1 ποσοστιαίες μονάδες (επικοινωνίες και ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια) ως 0,5 ποσοστιαίες μονάδες (στέγαση), έξι από τις δώδεκα κατηγορίες παρουσιάζουν μικρή ποσοστιαία μείωση συμμετοχής που κυμαίνεται από 0,1 ποσοστιαίες μονάδες (οινοπνευματώδη ποτά και καπνός, ένδυση και υπόδηση και

εκπαίδευση) ως 0,3 ποσοστιαίες μονάδες για τα διαρκή αγαθά, ενώ δύο από τις δώδεκα κατηγορίες δεν παρουσιάζουν ουσιαστική απόλυτη ποσοστιαία μεταβολή (0,0 ποσοστιαίες μονάδες) – (είδη διατροφής και διάφορα αγαθά και υπηρεσίες).

 

− Σε σταθερές τιμές 2016, σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, του 2015, η μεγαλύτερη μεταβολή δαπανών παρατηρείται στα διαρκή αγαθά (μείωση 2,8%), ενώ ακολουθούν τα διάφορα αγαθά και υπηρεσίες (μείωση 1,8%) και η αναψυχή και πολιτισμός (μείωση 1,5%). Επτά από τις δώδεκα  κατηγορίες παρουσιάζουν μείωση δαπανών (με τη μικρότερη της τάξεως του 0,1% στην υγεία). Αύξηση σε σταθερές τιμές 2016 παρουσιάζουν πέντε κατηγορίες δαπανών (οινοπνευματώδη ποτά και καπνός, στέγαση, μεταφορές,

επικοινωνίες και ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια). Η αύξηση αυτή κυμαίνεται από 2,0% στα οινοπνευματώδη ποτά και καπνό ως 0,7% στις επικοινωνίες.

 

− Σε σταθερές τιμές 2016, σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, του 2015, η μεγαλύτερη μεταβολή στην ποσοστιαία συμμετοχή των κατηγοριών (αύξηση 0,3 ποσοστιαίες μονάδες) παρατηρείται στη στέγαση. Πέντε από τις δώδεκα  κατηγορίες παρουσιάζουν μικρή ποσοστιαία αύξηση συμμετοχής που κυμαίνεται από 0,1 ποσοστιαίες μονάδες (οινοπνευματώδη ποτά και καπνός, μεταφορές, ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια ) ως 0,3 ποσοστιαίες μονάδες (στέγαση), επτά από τις δώδεκα κατηγορίες παρουσιάζουν μικρή ποσοστιαία μείωση συμμετοχής που κυμαίνεται από 0,1 ποσοστιαίες

μονάδες (ένδυση και υπόδηση, υγεία, αναψυχή και πολιτισμός και εκπαίδευση) ως 0,2 ποσοστιαίες μονάδες (είδη διατροφής, διαρκή αγαθά και διάφορα αγαθά και υπηρεσίες).

 

Μεγαλύτερη μείωση στη μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών (τρέχουσες τιμές) στις υποκατηγορίες δαπανών, σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2015), καταγράφεται στις διάφορες υπηρεσίες (αμοιβές δικηγόρων, συμβολαιογράφων, πρόστιμα, δικαστικά έξοδα, άδειες κυνηγίου, οπλοφορίας κλπ, έξοδα θρησκευτικών ιεροτελεστιών, συνδρομές σε σωματεία κλπ.) – (-32,6%) και στα έπιπλα, καλύμματα δαπέδου, φωτιστικά (-27,2%), ενώ μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στις οικονομικές υπηρεσίες (συνδρομές σε πιστωτικές κάρτες, αμοιβές λογιστών κλπ.)- (38,0%) και στην κοινωνική προστασία (24,5%).

 

Όσον αφορά στις δαπάνες στα είδη διατροφής, σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα (2015), παρατηρείται μείωση της μηνιαίας δαπάνης (τρέχουσες τιμές), για μεταλλικά νερά, αναψυκτικά, χυμούς φρούτων και λαχανικών (7,1%), φρούτα (5,2%), ψάρια (4,0%), γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά (3,9%), λαχανικά (2,6%), κρέας (1,2%), ζάχαρη, μαρμελάδες, μέλι κλπ. (0,4%) και

αλεύρι, ψωμί και δημητριακά (0,3%), ενώ παρατηρείται αύξηση της μηνιαίας δαπάνης για καφέ, τσάι και κακάο (7,4%) και έλαια και λίπη (0,2%). Δεν παρουσίασαν μεταβολή τα λοιπά αγαθά είδη διατροφής. Μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στο αλεύρι ψωμί και δημητριακά (0,3%) και μεγαλύτερη μείωση στα γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά (0,3%).

Πηγή: http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/304923-E-krise-kobei-diaskedase-kai-politismo-apo-tis-dapanes-ton-noikokyrion ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Leave a Comment