Η Attica bank παρουσίασε κέρδη 40% πέραν των αρχικών προβλέψεων

Η Attica bank παρουσίασε κέρδη 40% πέραν των αρχικών προβλέψεων

Αύξηση 40% στα κέρδη προ προβλέψεων,
στα 47,4 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2015 έναντι 33,9 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εννεαμήνου του 2014

Αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων 64%,
στα 84 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2015 έναντι
51 εκατ. ευρώ στο Α’ εξάμηνο του 2015

Μείωση γενικών λειτουργικών εξόδων 15%
σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο

Δείκτης κάλυψης καθυστερήσεων 52% από σωρευτικές προβλέψεις
μη λαμβανομένων υπόψη των εξασφαλίσεων

Δείκτης συνολικών προβλέψεων προς συνολικά δάνεια 28,4%

Για τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του εννεαμήνου 2015 της Attica Bank, η Διοίκηση της Τράπεζας δήλωσε ότι:

«Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2015 αποτυπώνουν τη σταθερή πορεία εκσυγχρονισμού της Attica Bank και εδραιώνουν την ανοδική τάση δημιουργίας οργανικής κερδοφορίας και παραγόμενου εσωτερικού κεφαλαίου, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία. Παράλληλα, δημιουργούν την αναγκαία συνθήκη για την αυτόνομη πορεία της Τράπεζας και στο μέλλον.

Τα κέρδη προ προβλέψεων που εμφάνισε ο Όμιλος της Attica Bank, με αυξητική τάση σε σχέση με τα οργανικά κέρδη προηγούμενων περιόδων, είναι αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους άντλησης χρήματος, καθώς και της σημαντικής μείωσης κατά 15% των γενικών λειτουργικών εξόδων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι αμοιβές μισθοδοσίας. Ο υψηλός δείκτης της κάλυψης των καθυστερήσεων από προβλέψεις, η υψηλή αξία των εξασφαλίσεων των δανείων, η σύνθεση του δανειακού χαρτοφυλακίου, το οποίο κατά το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά επιχειρηματικά δάνεια και πολύ μικρό μέρος δάνεια προς ιδιώτες, καθώς και η νέα οργανωτική δομή και στρατηγική της Τράπεζας στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, θέτουν ως πρωταρχικό στόχο τη γρήγορη και αποτελεσματική ανάκτηση απαιτήσεων, οι οποίες θα βελτιώσουν περαιτέρω την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της Τράπεζας στις επόμενες περιόδους.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ήδη δρομολογεί η Τράπεζα και η οποία θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, θα δημιουργήσει τους όρους για την επιτυχή υλοποίηση όλων των στόχων που έχουν τεθεί από τη Διοίκηση και περιέχονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσής της. Το συνολικό ύψος των απαιτούμενων κεφαλαίων αναμένεται να κοινοποιηθεί επίσημα στις επόμενες ημέρες.

Η ισχυρή κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας μετά την ανακεφαλαιοποίησή της, σε συνδυασμό με την προσδοκώμενη αποκατάσταση του οικονομικού κλίματος της χώρας και τη σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων, θα οδηγήσουν τον Όμιλο της Attica Bank στην επέκταση των εργασιών του, στην αύξηση μεριδίων αγοράς και στη δημιουργία ισχυρής κερδοφορίας στο μέλλον».

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

– Τα κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 47,4 εκατ. ευρώ, έναντι οργανικών κερδών 33,9 εκατ. ευρώ περίπου την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.

– Το αποτέλεσμα προ φόρων του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2015, μετά τον σχηματισμό 530 εκατ. ευρώ προβλέψεων για επισφαλείς χορηγήσεις, διαμορφώθηκε σε ζημία 483,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 30,1 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2014. Αντίστοιχα, το μετά φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 273,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 23,9 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία 271,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 22,1 εκατ. ευρώ τη συγκριτική περίοδο.

– Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 83,5 εκατ. ευρώ

– Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την περίοδο που έληξε την 30/09/2015, οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν σε 530 εκατ. ευρώ λόγω της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών, όπως αποτυπώθηκαν και από την άσκηση του AQR που διεξήγαγε η Τράπεζα της Ελλάδος, έναντι προβλέψεων 64 εκατ. ευρώ που είχαν σχηματιστεί την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Οι σωρευμένες δε προβλέψεις ανέρχονται πλέον σε 1.073,1 εκατ. ευρώ έναντι 546,3 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2014.

– Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν κατά ποσοστό 52% τις χορηγήσεις σε καθυστέρηση, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

– Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά 28,4% χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

– Οι καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 67,1 εκατ. ευρώ έναντι 70,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Η μείωση αυτή οφείλεται σε μη επαναλαμβανόμενους τόκους ειδικής κατηγορίας χρεογράφων του ελληνικού Δημοσίου.

– Το σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 103,7 εκατ. ευρώ, έναντι 102,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση.

– Το σύνολο των γενικών λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους και αποσβέσεων μειώθηκε κατά 15% και διαμορφώθηκε σε 54,4 εκατ. ευρώ έναντι 63,7 εκατ. ευρώ κατά την 30/09/2014.

– Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 15,2 εκατ. ευρώ έναντι 16,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο.

– Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,58 δισ. ευρώ περίπου, μειωμένες κατά 20,7% σε σχέση με την 31/12/2014, λόγω των εκροών που σημειώθηκαν εξαιτίας της οικονομικής αβεβαιότητας που επικρατούσε καθ’ όλη τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου 2015.

– Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 3,8 δισ. ευρώ περίπου παρουσιάζοντας σταθερότητα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα, οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 2,7 δισ. ευρώ για την περίοδο που έληξε την 30/09/2015.

ATTICA BANK
Ανώνυμη Τραπεζική ΕταιρείαΑκολουθήστε μας σε Google News, Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...