bb

Τετάρτη 15/06/2016 – 16:36Νίκος Καραμούζης«Η συμφωνία της κυβέρνησης με τους θεσμούς και η έγκρισή της από την Ελληνική Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία τον Αύγουστο 2015, ανέτρεψε μια μείζονα καταστροφή με απρόβλεπτες συνέπειες», τόνισε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, Νικόλαος Καραμούζης κατά την κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων.
Ο ίδιος έκανε μία αποτίμηση του 2015, ανέλυσε το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας των ελληνικών τραπεζών και τις προκλήσεις που φέρνει η επόμενη ημέρα. Όμως μεγάλο ενδιαφέρον είχε η απάντησή του στις αιτιάσεις του ΔΝΤ, για ενδεχόμενη νέα ανακεφαλαιοποίηση του συστήματος.  Συγκεκριμένα είπε πως,  «ένα από τα θέματα που έθεσε παραδόξως τελευταία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ότι, οι Ελληνικές τράπεζες χρειάζονται επιπρόσθετα κεφάλαια, εν αντιθέσει με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές (SSM) που έχουν και την πλήρη πληροφόρηση, που δημοσίως υποστηρίζουν την ισχυρή κεφαλαιακή τους θωράκιση και επάρκεια».
Αναλυτικά, οι τράπεζες συνολικά μετά από 3 εξονυχιστικά stress tests και τρεις αυξήσεις κεφαλαίου ύψους € 60 δισεκ., διαθέτουν σε επίπεδο ομίλων ισχυρή κεφαλαιακή συγκρότηση :Βασικά κεφάλαια ύψους € 33 δισεκ.  Bασικούς δείκτες Core Tier I κεφαλαιακής επάρκειας κοντά στο 18%, τους υψηλότερους στην Ευρώπη (EU 28 | Μέσος όρος 12,5%).Yψηλό απόθεμα προβλέψεων ύψους 58 δις ευρώ.Δείκτη κάλυψης επισφαλών δανείων με προβλέψεις 68,4% για τα NPLs και 50% για τα NPEs, επίσης από τους υψηλότερους στην Ευρώπη.Κέρδη προ προβλέψεων € 4,2 δισεκ. (Όμιλος)  ετησίως, ένα σημαντικό buffer, πριν επηρεαστούν τα κεφάλαια σε περίπτωση επιπρόσθετων ζημιών,Το 60-65% περίπου του χαρτοφυλακίου των επισφαλών δανείων έχει εμπράγματες εξασφαλίσεις, κυρίως ακίνητα αποτιμημένα στις τρέχουσες τιμές.επιστροφή στην οργανική κερδοφορία, που συμβάλει στην οργανική δημιουργία ιδίων κεφαλαίων και προσδίδει αξία στο συσσωρευμένο DTA που έχει πλήρως αναγνωριστεί από τις εποπτικές αρχές. Για τον τραπεζικό κλάδο, το 2015, υπήρξε ένα έτος χωρίς προηγούμενο, τόνισε παραθέτοντας τα βασικά σημεία της περσινής χρονιάς.με σημαντική απώλεια καταθέσεων ύψους € 37δις περίπου, συνολικά € 117 δισεκ. από την αρχή της κρίσης,τον αποκλεισμό από τις διεθνείς αγορές,την επιβολή τραπεζικής αργίας για περίπου ένα μήνα,την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων,τη σημαντική εξάρτηση για χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα που προσέγγισε το πρωτοφανές ύψος των € 130δις, καιτην ανάγκη για νέο κεφαλαιακό έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που κατέληξε σε νέα, τρίτη τα τελευταία χρόνια, ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών ύψους € 14.3 δις.  Σχετικά με ττις μεγάλες προκλήσεις του 2015, όπως η τραπεζική αργία, η επιβολή περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων, τα stress tests, η ανακεφαλαιοποίηση, τόνισε πως, «το προσωπικό τις αντιμετώπισε επιτυχώς και στο ύψος των περιστάσεων».
Για τα Stress Tests, είπε πως, «τα πολύ θετικά αποτελέσματά της για την Τράπεζά μας αποτέλεσε εφαλτήριο για την επιτυχή αύξηση κεφαλαίου ύψους € 2,039 δισεκ. που καλύφθηκε αποκλειστικά από ιδιώτες επενδυτές, ενισχύοντας τον ιδιωτικό μας χαρακτήρα, με τους ιδιώτες μετόχους να κατέχουν σήμερα το 97,6% του μετοχικού κεφαλαίου.
Δεν είναι τυχαίο και μας τιμά ιδιαιτέρως, ότι το παγκοσμίου φήμης περιοδικό The Banker επέλεξε την αύξηση κεφαλαίου της Eurobank ως την καλύτερη και πιο επιτυχή αύξηση κεφαλαίου στην Ευρώπη το 2015».
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες«Το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται αντιμέτωπο με μια σειρά από εγχώριες και διεθνείς προκλήσεις που εντείνουν τον ανταγωνισμό, καθιστούν αναγκαία την αλλαγή του επιχειρηματικού και λειτουργικού μοντέλου και περιορίζουν τις δυνατότητες επίτευξης υψηλών αποδόσεων στα ίδια κεφάλαια», επεσήμανε ο Νίκος Καραμούζης.
Καθοριστικοί παράγοντες είναι μεταξύ άλλων:Τα αρνητικά επιτόκια και οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας.
 Η ταχεία ανάπτυξη των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, που προσφέρει εναλλακτικές λύσεις σε καταθέτες και δανειζόμενους.
 Η ραγδαία ανάπτυξη του ανταγωνισμού από μη τραπεζικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, που υπόκεινται σε χαλαρότερη εποπτεία και κόστος λειτουργίας και μεγαλύτερη τεχνολογική ένταση και εξειδίκευση.
 Η ψηφιοποίηση και η σημαντική ανάπτυξη των τεχνολογικών καινοτομιών που καθιστούν αναγκαία το ριζικό μετασχηματισμό της τραπεζικής αρχιτεκτονικής.
 Το αυστηρότερο ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο που αυξάνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας και προσέλκυσης καταθέσεων, ενώ περιορίζει τις δυνατότητες μόχλευσης του ισολογισμού και προσέλκυσης και διατήρησης ικανών στελεχών.
 Οι υφιστάμενες βαριές και γραφειοκρατικές δομές, οι πολύπλοκες διαδικασίες, η κουλτούρα της συνήθειας και της ρουτίνας, το ακριβό κόστος λειτουργίας και ο χαμηλός βαθμός ευελιξίας που καθιστούν τις τράπεζες ευάλωτες στον ανταγωνισμό.Στην συνέχεια, έκανε ειδική αναφορά στην μεγάλη προετοιμασία του ελληνικού τραπεζιού συστήματος, απέναντι στις δυσκολίες. Οι Ελληνικές τράπεζες, παρά τις δυσκολίες, έχουν προετοιμαστεί σε ικανοποιητικό βαθμό, αλλά βρισκόμαστε όμως αντιμέτωποι και με μία σειρά από εγχώριες κρίσιμες προκλήσεις:Τη συνεχιζόμενη στενότητα ρευστότητας που χαρακτηρίζεται από σημαντικό άνοιγμα μεταξύ δανείων και καταθέσεων ύψους πάνω από € 80 δισεκ. και υψηλή ακόμα εξάρτηση για ρευστότητα από το Ευρωσύστημα ύψους € 100 δισεκ.Την ανάγκη σημαντικής μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση που σε επίπεδο Ομίλων, προσεγγίζουν με βάση τα NPLs τα                € 85 δισεκ. και με βάση τα NPEs τα € 116 δισεκ. (€ 105 δισεκ. Ελλάδα) μέσω και της αξιοποίησης και του σημαντικού αποθέματος προβλέψεων ύψους € 58 δισεκ.  Το σημαντικό ύψος των επισφαλειών :απορροφά πολύτιμους πόρους και ρευστότητα,νοθεύει τον ανταγωνισμό,καθυστερεί την εξυγίανση βιώσιμων επιχειρήσεων και νοικοκυριών,παγιδεύει σε στασιμότητα την οικονομία, καιδημιουργεί αρνητικό κλίμα και ανησυχία στην επενδυτική κοινότητα και τους οίκους αξιολόγησης.Την αποπληρωμή όλων των υποχρεώσεων προς το κράτος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την υλοποίηση όλων των συμφωνηθέντων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, που προέκυψαν από τη λήψη κρατικής βοήθειας, ώστε να αρθούν οι περιορισμοί και οι δεσμεύσεις στη λειτουργία της τράπεζας.

Πηγή:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...