Ανακοίνωση του συλλόγου Μηλιάς Ναυπακτίας για την συνάντηση με το δήμαρχο Ναυπακτίας

bb

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΗΛΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ
Στις 4/12/2019 οι Σὐλλογοι Ναυπακτἰας εἰχαμε συναντηση με το Δἠμαρχο.Ο Σὐλλογὀς μας μἰλησε για την απαρχαιωμενο καθεστὀς του δρὀμου μας(εἰναι λἐει ο δρὀμος Ποκἰστα-Μηλιἀ δασικὀς και ανἠκει στο Δασαρχεἰο και ὀχι στην Περιφἐρεια Δυτικἠς Ελλἀδας).


Το καθεστὀς αυτὀ δυσκολεὐει την κατασκευἠ και συντἠρηση του δρὀμου διὀτι οι υπηρεσιες της Περιφἐρειας απορρἰπτουν τα αιτἠματα των τοπικὠν μας προἐδρων με τη δικαιολογἰα ὀτι αυτὀς ο δρὀμος ανἠκει στο Δασαρχεἰο.
Μιλἠσαμε και για την εγκατἀλειψη του παλιοὐ δρὀμου προς Χὀμορη και Ελευθἐριανη που ἐχει ως αποτἐλεσμα τον αποκλεισμὀ μας απ τα γειτονικἀ χωριἀ με τα οποἰα εἰχαμε ανἐκαθεν επικοινωνἰα και τον κἰνδυνο να γκρεμιστεἰ το γεφυρἀκι που μας ἐνωνε πἀντα με την απἐναντι πλευρἀ του ΚΟΤΣΑΛΟΥ.
Τἐλος αναφερθἠκαμε σε ἐναν αριθμὀ σπιτιὠν του χωριοὐ μας που στεροὐνται πρὀσβασης με αμαξιτὀ δρὀμο και αναγκἀζονται οι ιδιοκτἠτες και να ακριβοπληρὠνουν τις ὀποιες οικοδομικἐς εργασἰες στἠριξης ἠ συντἠρησης κἀνουν αλλἀ και να μετατρἐπουν τους εαυτοὐς τους σε υποζὐγια ὀσες φορἐς αποφασἰσουν να επισκεφτοὐν το σπιτἀκι τους.
Εἰμαστε σε συνεργασἰα με τον Πρὀεδρο του χωριοὐ Π.Ζαμπἀρα και ευχὀμαστε να δοθεἰ μἰα γερἠ ὠθηση στο χωριὀ γιατἰ εν συγκρἰσει με ἀλλα χωριἀ ἐμεινε πολὐ πἰσω.
Πολυτἰμη Σαλτοὐ-Ντἀλη

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...