Αυτό είναι το νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση των άγριων αλόγων της Βαράσοβας

bb

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 726/107637/2022

ΦΕΚ 2028/B/21-4-2022

Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 (L 84), του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2019 (L 314) και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2021 (L 213), όσον αφορά τη δημιουργία συστήματος για την ταυτοποίηση και την ιχνηλάτηση των δεσποζόμενων ιπποειδών.

………………………………………………………………………………………………

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 (L 84), του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035 της Επιτρο-πής της 28ης Ιουνίου 2019 (L 314) και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2021 (L 213), σχετικά με τη δημιουργία συστήματος για την ταυτοποίηση και καταχώριση των δεσποζόμενων ιπποειδών, την καταχώριση των εγκαταστάσεων ιπποειδών και των υπευθύνων επιχειρήσεων ιπποειδών και τη διαχείριση των ανεπιτήρητων δεσποζόμενων ιπποειδών.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Άρθρο 3

Αρμόδιες αρχές

1.Η Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εφεξής ΥΠΑΑΤ) είναι αρμόδια για:

α) την εισήγηση στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ για την έγκριση των ενέσιμων πομποδεκτών των ιπποειδών, β) την εισήγηση στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ για την απόδοση κωδικού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της παρ. 1 του άρθρου 4 και σε κάθε βάση δεδομένων που δημιουργείται στο πλαίσιο αυτής,

γ) την εισήγηση στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ για την εξουσιοδότηση για την έκδοση και χορήγηση διευρυμένων εντύπων ταυτοποίησης για εγγεγραμμένα ιπποειδή, δ) την έκδοση εγκυκλίων ή/και εγχειριδίων για την ενιαία εφαρμογή του συστήματος ταυτοποίησης και ιχνηλάτησης των ιπποειδών, ε) την παροχή οδηγιών και υποστήριξης, όταν απαιτείται, για τη συμπλήρωση του εγγράφου ταυτοποίησης των ιπποειδών,

στ) τους έλεγχους της παρ. 2 του άρθρου 16, ζ) κάθε άλλη αρμοδιότητα που αναφέρεται στην παρούσα.

2.Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ είναι αρμόδια για:

α) τον σχεδιασμό και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων της παρ. 1 του άρθρου 4, τη διαλειτουργικότητά της, όπου απαιτείται, με διεθνείς βάσεις δεδομένων για τα ιπποειδή, την οργάνωση του back office των ψηφιακών δομών του συστήματος και την τεχνική υποστήριξη, τη συντήρηση και την προστασία της μηχανογραφικής υποδομής, β) τη χορήγηση πρόσβασης στους χρήστες της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων της παρ. 1 του άρθρου 4 και των ψηφιακών εφαρμογών που λειτουργούν στα πλαίσια αυτής,

γ) την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας (back up) των πληροφοριών που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της παρ. 1 του άρθρου 4,

δ) την έκδοση εγκυκλίων ή/και εγχειριδίων και την παροχή τεχνικών οδηγιών σε ό,τι αφορά στη χρήση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων της παρ. 1 του άρθρου 4 και των ψηφιακών εφαρμογών που λειτουργούν στα πλαίσια αυτής, ε) την εφαρμογή των άρθρων 4,7 και 8 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963, σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, στ) τη μετάπτωση των ήδη καταχωρισμένων δεδομένων από άλλες βάσεις δεδομένων, που διατηρούν φορείς που διαχειρίζονται ιπποειδή, στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της παρ. 1 του άρθρου 4.

3.Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων είναι αρμόδια για την παροχή οδηγιών και υποστήριξης, όταν απαιτείται, για τη συμπλήρωση των υγειονομικών πληροφοριών του εγγράφου ταυτοποίησης.

4.Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας είναι αρμόδιες για:

α) την απόδοση κωδικών αριθμών καταχώρισης στις εγκαταστάσεις πποειδών,

β) την έκδοση εγγράφων ταυτοποίησης για τα ιπποειδή της περιοχής αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας και των Κανονισμών του άρθρου 1,

γ) τη μέριμνα για την ενημέρωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων της παρ. 1 του άρθρου 4, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας και των Κανονισμών του άρθρου 1,

δ) τους ελέγχους της παρ. 3 του άρθρου 16.

5.Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας είναι αρμόδιες για:

α) τη διαχείριση των ανεπιτήρητων ιπποειδών, β) τη συνδρομή στους επιτόπιους ελέγχους του άρθρου 11.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Άρθρο 15

Διαχείριση ανεπιτήρητων δεσποζόμενων ιπποειδών

1.Σε εφαρμογή της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 269 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, σε κάθε Περιφέρεια συγκροτείται και ορίζεται, με απόφαση του Περιφερειάρχη, τριμελής επιτροπή παρακολούθησης της διαχείρισης ανεπιτήρητων ιπποειδών, με υποχρεωτική συμμετοχή ενός τουλάχιστον κτηνιάτρου. Η επιτροπή αυτή δεν φέρει καμία αρμοδιότητα για διαχείριση θεμάτων αστικής ευθύνης, που τυχόν προκύπτουν, από την παρουσία των ανεπιτήρητων ιπποειδών.

2.Οι Περιφέρειες της χώρας, με τη συνδρομή των οικείων Δήμων, υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων ιπποειδών. Με απόφαση του Περιφερειάρχη, ύστερα από διαβούλευση με τους οικείους Δήμους, καθορίζεται το πλαίσιο συνδρομής των Δήμων (ιδίως προσωπικό, χώροι φύλαξης, διαχείριση, συλλογή, μεταφορά).

3.Για τον παραπάνω σκοπό, οι Περιφέρειες ιδρύουν και λειτουργούν, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις, επιτρεπομένης της συνεργασίας με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο ή από ιδιώτες χώρους. Στις εν λόγω εγκαταστάσεις αποδίδεται κωδικός αριθμός καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 5. Ως υπεύθυνος της εγκατάστασης ορίζεται η Περιφέρεια η οποία επιβλέπει την εν λόγω εγκατάσταση.

4.Με απόφαση του Περιφερειάρχη συγκροτούνται συνεργεία ή ανατίθεται σε συνεργεία η περισυλλογή των ανεπιτήρητων ιπποειδών. Τα εν λόγω συνεργεία αποτελούνται από άτομα έμπειρα στο χειρισμό ιπποειδών και σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι κανόνες για την προστασία των ζώων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο υπεύθυνος του κάθε συνεργείου και δύναται να καθορίζονται, κατόπιν διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς, και λοιποί όροι της περισυλλογής (όπως συνδρομή του σώματος της αστυνομίας, του πυροσβεστικού σώματος, της οικείας δασικής υπηρεσίας).

5.Όλα τα ανεπιτήρητα ιπποειδή που περισυλλέγονται, οδηγούνται στις εγκαταστάσεις της παρ. 3. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας συντάσσεται «πρακτικό περισυλλογής ανεπιτήρητων ιπποειδών» που υπογράφεται από τον υπεύθυνο του συνεργείου και στο οποίο καταγράφονται κατ’ ελάχιστον η ημερομηνία περισυλλογής, το είδος των ιπποειδών που περισυλλέγονται, ο κωδικός αριθμός ταυτοποίησης των ιπποειδών που φέρουν σήμανση, το σύνολο των ιπποειδών που δεν φέρουν σήμανση, η περιοχή απ’ όπου τα ιπποειδή περισυλλέχθηκαν, ο τρόπος περισυλλογής και μεταφοράς των ιπποειδών και η εγκατάσταση προορισμού των περισυλλεχθέντων ιπποειδών.

6.Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων των εν λόγω ιπποειδών μπορούν να αιτηθούν την επιστροφή τους, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την περισυλλογή τους. Δεν επιτρέπεται η επιστροφή ανεπιτήρητων ιπποειδών που κατά την περισυλλογή τους δεν φέρουν σήμανση, εφόσον ο υπεύθυνος επιχείρησης των εν λόγω ζώων δεν μεριμνήσει, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, για τη σήμανσή τους, για την ενημέρωση της ΚΗΒΔΙ και για την έκδοση των αντίστοιχων εγγράφων ταυτοποίησης. Κατά την επιστροφή των ανεπιτήρητων ιπποειδών από τις εγκαταστάσεις της παρ. 3 στις εγκαταστάσεις των υπευθύνων επιχείρησης αυτών, η μεταφορά των ζώων αποτελεί ευθύνη τους και βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους.

7.Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 6 τα ανεπιτήρητα ιπποειδή περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Περιφέρειας και:

α) σε όσα από τα περισυλλεχθέντα ανεπιτήρητα ιπποειδή δεν φέρουν σήμανση εμφυτεύονται ενέσιμοι πομποδέκτες, σύμφωνα με το άρθρο 7,

β) ενημερώνεται αναλόγως η ΚΗΒΔΙ και

γ) εκδίδεται τυποποιημένο έγγραφο ταυτοποίησης ή αντίγραφό του ή έγγραφο αντικατάστασης, αν συντρέχουν οι λόγοι που περιγράφονται στα άρθρα 25 και 26 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963.

Ακολουθήστε το nafpaktianews.gr στο Google News αλλά και στο Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...