Δήλωση Χρ. Σπίρτζη: «”Δώρο” της κυβέρνησης σε συμφέροντα η επαναφορά των επικίνδυνων διαφημιστικών πινακίδων»

ÓõæÞôçóç êáé øÞöéóç åðß ôçò áñ÷Þò, ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Õðïäïìþí êáé Ìåôáöïñþí "Êýñùóç Óýìâáóçò Ðáñá÷þñçóçò ôïõ ¸ñãïõ ôçò ÌåëÝôçò - ÊáôáóêåõÞò - ×ñçìáôïäüôçóçò - Ëåéôïõñãßáò - ÓõíôÞñçóçò êáé ÅêìåôÜëëåõóçò ôïõ ÍÝïõ Äéåèíïýò ÁåñïëéìÝíá Çñáêëåßïõ ÊñÞôçò êáé ÌåëÝôç - ÊáôáóêåõÞ êáé ×ñçìáôïäüôçóç ôùí Ïäéêþí ôïõ ÓõíäÝóåùí", ôçí ÄåõôÝñá 13 ÌáÀïõ 2019. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)
bb

Δήλωση του τομεάρχη Εσωτερικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή Α` Ανατολ. Αττικής, Χρήστου Σπίρτζη.

Ο πιο «πράσινος» πρωθυπουργός που πέρασε από τη χώρα, για ακόμα μια φορά, θυσιάζει τον ελεύθερο κοινόχρηστο χώρο των πολιτών στο βωμό των συμφερόντων, καθώς, όπως αποδεικνύεται, τα συμφέροντα των διαφημιστικών εταιρειών είναι πιο ισχυρά.

Ενώ η ασφάλεια των πολιτών και των οδηγών οφείλει να αποτελεί πρωταρχική μέριμνα, καθώς στο πρόσφατο παρελθόν τα διαφημιστικά πλαίσια έχουν συμβάλει στην πρόκληση θανατηφόρων τροχαίων.

Ενώ το δικαίωμα των πολιτών και των Δήμων στο σχεδιασμό και στη διαχείριση του ελεύθερου δημόσιου χώρου είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο.

Η κυβέρνηση της ΝΔ με ΚΥΑ που εξέδωσε χωρίς καμία διαβούλευση και αγνοώντας επιδεικτικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μας επιστρέφει στο αμαρτωλό παρελθόν, αφού τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης.

Έτσι, ανοίγει το δρόμο για την επιστροφή των διαφημιστικών πινακίδων στο δημόσιο χώρο, αυξάνοντας τις διαστάσεις, το πλήθος και τα είδη των πινακίδων, χωρίς όρια αποστάσεων και περιορισμούς, επιτρέποντας την τοποθέτηση όλων αυτών χωρίς σχέδια και χωρίς μελέτες στους δημόσιους χώρους και πλατείες.

Η ποιότητα και η ασφάλεια του αστικού περιβάλλοντος, οι ανάγκες των ΟΤΑ, των πεζών, των ποδηλάτων, οι ανάγκες των πολιτών με ειδικές ανάγκες, η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός του δημόσιου χώρους και η αστική αισθητική είναι ψιλά γράμματα για τη Νέα Δημοκρατία. Προέχουν τα κέρδη και η ασυδοσία των διαφημιστικών εταιρειών.

Η άμεση ανάκληση της ΚΥΑ από την κυβέρνηση είναι απαίτηση όλων μας στη μνήμη των συμπολιτών μας που χάθηκαν από διαφημιστικές πινακίδες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...