Νομιμοποίηση  καταπατημένων 

Εντός του καλοκαιριού αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης εξαγοράς των καταπατημένων εκτάσεων του ελληνικού Δημοσίου, αφού προηγουμένως ψηφίστουν οι νέες ρυθμίσεις. Αυτό σημαίνει ότι όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα μπορούν να ξεκινήσουν τις διαδικασίες υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και καταβάλλοντας το σχετικό παράβολο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας με βάση τους υπολογισμούς αίτηση εξαγοράς μπορούν να υποβάλουν περί τους 50.000 πολίτες, ενώ δεν αποκλείεται να εμφανιστούν περισσότερες αιτήσεις, καθώς η ακίνητη περιουσία του Δημοσίου δεν είναι καταγεγραμμένη στο σύνολό της.

Τιμή εξαγοράς των καταπατημένων ακινήτων ορίζεται η αντικειμενική αξία, επί της οποίας εφαρμόζεται σειρά εκπτώσεων που μπορεί να φτάσουν ακόμα και το 80%. Στα καταπατημένα δημόσια κτήματα μπορεί να έχουν ανεγερθεί κατοικίες, ακόμη και πολυκατοικίες, εργοστάσια, αποθήκες, αγροτικά ακίνητα, εργαστήρια και κτίρια για οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση που είτε ιδιοκατοικούνται είτε εκμισθώνονται σε τρίτους.

Μετά την υποβολή της αίτησης και στην περίπτωση που εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή εκδίδεται πιστοποιητικό αποδοχής το οποίο κοινοποιείται στον αιτούντα.

Η αίτηση εξαγοράς συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

• Τοπογραφικό διάγραμμα.

• Φύλλο προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας οικοπέδου ή γηπέδου.

• Βεβαίωση όρων δόμησης.

• Οικοδομική άδεια εφόσον αυτή υπάρχει.

• Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος.

• Πράξη προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ των τελευταίων 5 ετών.

Οι νέες παρεμβάσεις

Στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπονται διευκολύνσεις για όσους έχουν νόμιμους ή νομιζόμενους τίτλους επί δημοσίων κτημάτων, ενώ εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα εξαγοράς όσοι έχουν ανεγείρει αυθαίρετα κτίσματα χωρίς οικοδομική άδεια και τα οποία δεν έχουν νομιμοποιήσει. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος είναι η δήλωση του ακινήτου στο έντυπο Ε9 για τα πέντε τουλάχιστον χρόνια που προηγούνται, προκειμένου να είναι σαφές ότι οι αιτούντες θεωρούσαν πως το ακίνητο είναι δικό τους.

Σύμφωνα με τον αρχικό νόμο, ως προϋπόθεση εξαγοράς οικοπέδου στο οποίο υπήρχε κτίσμα, ήταν η κατοχή για 30 ή 40 χρόνια (ανάλογα με την περίπτωση) υπό τον όρο ότι το ακίνητο είχε ανεγερθεί είτε μέχρι τα τέλη 1981, είτε μέχρι τα τέλη του 1991 (σ.σ. επίσης ανάλογα με την περίπτωση).•••

Τώρα, με τις αλλαγές που προωθούνται διαγράφονται οι χρονικοί περιορισμοί της ανέγερσης και κατ’ ουσίαν της ύπαρξης των κτισμάτων.

Ειδικότερα, η νέα διάταξη θα προβλέπει: «Δικαιούται να υποβάλει αίτηση εξαγοράς όποιος κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ασκεί επί δημοσίου ακινήτου, ο ίδιος ή οι δικαιοπάροχοί του, αδιαλείπτως κατοχή:

α) Επί τριάντα (30) τουλάχιστον έτη με τίτλο.

β) Επί σαράντα (40) τουλάχιστον έτη χωρίς τίτλο, εφόσον ο αιτών χρησιμοποιεί το ακίνητο ως την κύρια κατοικία του ή ως βοηθητικό χώρο αυτής ή για να ασκεί τουριστική, βιοτεχνική, βιομηχανική ή εμπορική δραστηριότητα».

Κερδισμένοι είναι όσοι ανήκουν στην πρώτη κατηγορία. Και αυτό καθώς εφόσον διαθέτουν τίτλους, άγνωστο πώς, σε ακίνητη περιουσία του Δημοσίου και έχουν προχωρήσει στην ανέγερση ακινήτων με οικοδομική άδεια, μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξαγοράς ανεξάρτητα από τον χρόνο της ανέγερσης. Δηλαδή στην περίπτωση που κάποιος με τίτλους έχει ανεγερθεί κτίσμα το 2010 με οικοδομική άδεια μπορεί να υποβάλει αίτηση εξαγοράς.

Οι χαμένοι είναι στη δεύτερη κατηγορία. Οσοι δεν έχουν τίτλους και έχουν ανεγερθεί κτίσμα εντός του οικοπέδου χωρίς οικοδομική άδεια και δεν το νομιμοποίησαν, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να εξαγοράσουν το ακίνητο που έχουν καταπατήσει.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι Αρχές θα πρέπει να ενημερώσουν εντός 10ημέρου τους ενδιαφερόμενους εφόσον λείπουν. Η απαίτηση για προσκόμιση αεροφωτογραφιών καταργείται, καθώς δεν εξετάζεται πλέον η ύπαρξη ή μη ακινήτου.

Επίσης, επεκτείνεται η δυνατότητα του Δημοσίου να αποφασίσει εξαίρεση από το δικαίωμα εξαγοράς για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Εντός εξαμήνου τα αρμόδια υπουργεία θα προσδιορίσουν αιτιολογημένα τις περιοχές ή τα ακίνητα που πρέπει να εξαιρεθούν της διαδικασίας εξαγοράς.

Παράβολο 300 ευρώ

Με την υποβολή της αίτησης εξαγοράς καταβάλλεται παράβολο 300 ευρώ, το οποίο συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς. Μετά την υποβολή της αίτησης και στην περίπτωση που εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή εντός 5 ημερών εκδίδεται πιστοποιητικό αποδοχής το οποίο κοινοποιείται στον αιτούντα.

Στο πιστοποιητικό αποδοχής περιλαμβάνονται η περιγραφή του εξαγοραζόμενου ακινήτου (εμβαδόν και όρια), τα στοιχεία του αιτούντος, το τίμημα εξαγοράς καθώς και το ποσό της εφάπαξ και τμηματικής καταβολής. Το τίμημα εξαγοράς εξοφλείται είτε εφάπαξ είτε τμηματικά σε 60 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Ο νόμος παρέχει το δικαίωμα εξαγοράς ακινήτων του Δημοσίου, τα οποία χρησιμοποιούνται για επιχειρηματικές δραστηριότητες. Για τα ακίνητα αυτά που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του υπουργείου Οικονομικών μπορούν να αγοραστούν στο διπλάσιο της αντικειμενικής αξίας προσαυξανόμενο κατά 25% για τις εγκαταστάσεις.

Συγκεκριμένα, η διάταξη ορίζει ότι: «τμήματα ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του δημοσίου και υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Οικονομικών, σε όμορα προς τα οποία τμήματα των ιδίων ακινήτων έχουν ανεγερθεί βιοτεχνικές, βιομηχανικές αγροτικές, κτηνοτροφικές και τουριστικές επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις πάσης φύσεως που αποτελούν ενιαίο λειτουργικό σύνολο με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις της επεκταθείσας επιχείρησης, εκποιούνται απευθείας στις επιχειρήσεις αυτές, κατόπιν σχετικής τους αίτησης με αντάλλαγμα ίσο με το 200% της αντικειμενικής αξίας προσαυξανόμενο κατά 25% για τις εγκαταστάσεις». Οι εκποιήσεις αυτές επιτρέπονται μόνον εφόσον:

• Το εκποιούμενο τμήμα προς την όμορη επιχείρηση είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο και εντάσσεται υποχρεωτικά στο όμορο άρτιο και οικοδομήσιμο ακίνητο της επιχείρησης.

• Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις επί των τμημάτων αυτών από τις όμορες επιχειρήσεις έχουν ανεγερθεί μέχρι την 28-7-2011.

• Η εκποίηση του τμήματος προς την όμορη επιχείρηση δεν είναι αντίθετη στον ισχύοντα χωροταξικό σχεδιασμό.

          Καλλιγάς Κ. Ανδρέας

              ΟικονομολόγοςΑκολουθήστε μας σε Google News, Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...