bb
Οικονομική ενίσχυση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Αττικής έως 50.000 ευρώ

Οικονομική ενίσχυση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Αττικής έως 50.000 ευρώ

Του Θανάση Λυρτσογιάννη από την Κυριακάτικη Kontranews

Στην κυβέρνηση φαίνεται να αντιλαμβάνο­νται σιγά-σιγά πως τα μέτρα που πήραν για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορωνοϊό δεν είναι αρκε­τά για να κρατήσουν στη ζωή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να αποτρέψουν τα λουκέτα.

Γι΄ αυτό ανακοινώνουν διαρκώς νέα μέτρα- μπαλώματα. Ένα από αυτά είναι η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης μέσω του νέου ΕΣΠΑ στις επιχειρήσεις της Αττικής που χτυπήθηκαν από την κρίση. Μάλιστα τα χρήματα δεν θα επιστρα­φούν στο Δημόσιο.

Η ενίσχυση αυτή θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του οδηγού ενημέρωσης που έχει αναρτηθεί στην σελίδα www.efepae.gr όπως όλες οι ενισχύσεις των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ χωρίζουν τον προϋπολογισμό τους σε περιφέρειες.

Έτσι ενισχύονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Αττικής που επλή­γησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επι­στρεπτέας επιχορήγησης. Δηλαδή οι επιχειρή­σεις δεν είναι υποχρεωμένες να επιστρέψουν τα χρήματα στο Δημόσιο.

Πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προ­κειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώ­πιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφά­λαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επι­χορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

• των αγορών εμπορευμάτων χρήσης

• των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης

• του συνόλου των δαπανών για παροχή υπη­ρεσιών

• του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθη­καν στην χρήση από την επιχείρηση

• του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγρο­τικές βιολογικές δραστηριότητες)

• διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Επισημαίνεται ότι αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που:

• Έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 έως την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης

• Θα συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερ­θέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019) που έχει υποβληθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

• Σε περίπτωση που μετά την δημοσίευση της Πρόσκλησης έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε3 πρέπει να υποβληθούν και οι δύο για να διαπιστωθεί ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων της τελευταίας χρονικά εμπρόθεσμης δήλωσης.

Διευκρινίζεται ότι, σε περιπτώσεις που η επι­χείρηση δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρεια Αττικής, θα πρέπει η δικαιούχος να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλω­ση του Ν1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει τα έξο­δα που πραγματοποιήθηκαν για την λειτουρ­γία της εγκατάστασης/ υποκαταστήματος στην Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να υπολογι­στεί το ύψος του κεφαλαίου κίνησης επί αυτού του ποσού.

Σε κάθε περίπτωση η αναλογία δεν μπο­ρεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή που υπαγο­ρεύεται από το πλήθος των εργαζομένων που απασχολούνται αθροιστικά εντός και εκτός της Περιφέρεια Αττικής, το οποίο θα επιβεβαιώνε­ται κατά την αξιολόγηση.

Απευθύνεται στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Περιφέρεια Αττικής.

Η Περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από 23/10/2020 (ώρα 13:00) έως 20/11/2020 (ώρα 15:00).

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλε­κτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουρ­γείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύ­θυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδει­ξη: «Στήριξη επιχειρήσεων που επλήγησαν από την COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής».

Ο δικαιούχος υποβάλλει την αίτηση χρημα­τοδότησης, κατά την υποβολή της οποίας υπο­χρεούται σωρευτικά:

• να συμπληρώσει ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ τα σχετικά πεδία του εντύπου υποβολής όπως αυτό εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

• να επισυνάψει ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ΠΑΡΑΡ­ΤΗΜΑ II: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕ­ΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕ­ΚΤΡΟΝΙΚΑ

• να οριστικοποιήσει την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επι­χειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

1. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.

2. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήμα­τος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

3. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.

4. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000€

α) των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

β) των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

γ) του συνόλου των Δαπανών για Παρο­χή Υπηρεσιών

δ) του συνόλου των Ενοικίων που καταβλή­θηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

ε) του συνόλου των Παροχών σε εργαζομέ­νους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

στ) Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

ζ) να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφι­κά βιβλία του ν.4308/2014.

Τι χρηματοδοτείται από τη συγκεκριμένη δράση;

Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επι­χορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€. Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.

Ο προϋπολογισμός της Περιφέρεια Αττι­κής είναι 200.000.000 €.

Εύκολα δάνεια ως 25.000 ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Έρχονται οι μικροπιστώσεις για τις μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθε­ρους επαγγελματίες. Ας ελπίσουμε να λειτουργήσει το νέο σύστημα μήπως και πάρουν ανάσα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, έχουν κυριο­λεκτικά εξοβελιστεί από τις τράπεζες, αλλά και τα διάφορα μέτρα που ανα­κοίνωσε η κυβέρνηση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι γρηγορότερα από ότι αναμενόταν φαί­νεται να προχωρεί η διαδικασία για την αδειοδότηση των πρώτων ιδρυμά­των, που θα χορηγούν πιστώσεις σε επιχειρήσεις έως 25.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Πρόκειται για ένα εργαλείο με στόχο να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό που υπάρχει στην επιχειρηματική δραστηριότητα και κυρίως τις μικρές επιχειρήσεις, αλλά και όσους βρίσκο­νται στο ξεκίνημα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η Τράπεζα της Ελλάδος προχώ­ρησε στην έκδοση των προβλεπο­μένων αποφάσεων για την εφαρμο­γή του πλαισίου και εκτιμάται ότι οι άδειες για τα πρώτα ιδρύματα μικρο­χρηματοδότησης θα δοθούν ακόμα και εντός του Οκτωβρίου.

Το μέγιστο ποσό που θα μπορούν να χορηγούν τα ιδρύματα μικροχρη­ματοδοτήσεων ανέρχεται σε 25.000 ευρώ για την κάλυψη αναγκών για επενδύσεις ή για κεφάλαιο κίνησης, ανάγκες εξοπλισμού ή μίσθωσης, εγγυ­ήσεις, ακόμα και κόστη εκπαίδευσης.

Δυνατότητα λήψης του παραπάνω ποσού έχουν:

• οι πολύ μικρές επιχειρήσεις

• τα φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων

• τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατο­μική επιχειρηματική δραστηριότητα

• τα άτομα που θέλουν να εκπαιδευ­τούν ώστε να μπουν στην αγορά εργασίας

• τα άτομα τα οποία ανήκουν σε ευά­λωτες κοινωνικές ομάδες.

Για τη χορήγηση των μικροπιστώ­σεων δεν απαιτείται καμία υποχρέωση προσκόμισης εγγυήσεων για την εκτα­μίευση του δανείου. Ο μόνος περιορι­σμός είναι ο ενδιαφερόμενος να δια­μένει μόνιμα στην Ελλάδα την τελευ­ταία 10ετία.

Το επιτόκιο διαμορφώνεται ελεύ­θερα από την αγορά, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου μπορεί να κυμαίνεται από 12 μήνες έως 10 έτη.

Πηγή: kontranews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...