Συνεδριάζει αύριο Κυριακή 6/12 το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Δωρίδος – Ζωντανά η συνεδρίαση

bb

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος, που
θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 06 η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Κυριακή και
ώρα 18:30΄, σύμφωνα με
α) το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74
του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-7-2018) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 114, παρ. 8 του Ν.
4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄/9-8-2019), με το άρθρο 177, περ. β΄ της παρ. 1 και το άρθρο 184, παρ. 1
του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄/30-10-2019), και με το άρθρο 10, παρ. 2 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ
53 Α΄/11-3-2020),
β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ
76 Α΄/3-4-2020),
γ) την Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/27.11.2020 (ΦΕΚ 5255 Β΄/28-11-2020) με θέμα
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου
2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020»,
δ) την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ69/136/οικ.22080/30-11-
2020 (ΑΔΑ: ΩΓ3Π46ΜΤΛ6-ΑΘ1), με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 24η
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»,
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης (Γ’ Τρίμηνο 2020) για τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του
  προϋπολογισμού του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος
  Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Χασούρας Ξενοφών)
 2. Καθορισμός των συντελεστών των τελών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης για το
  οικονομικό έτος 2021. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών
  Υπηρεσιών, κ. Χασούρας Ξενοφών)
 3. Καθορισμός συντελεστών ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού
  για το οικονομικό έτος 2021. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών
  Υπηρεσιών, κ. Χασούρας Ξενοφών)
 4. Καθορισμός συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για το οικονομικό έτος
 5. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Χασούρας
  Ξενοφών)
  2
 6. Καθορισμός τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 2021.
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Χασούρας
  Ξενοφών)
 7. Καθορισμός τελών διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2021. (Εισηγητής: Προϊστάμενος
  Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Χασούρας Ξενοφών)
 8. Καθορισμός τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και συναφών
  καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2021. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς
  Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Χασούρας Ξενοφών)
 9. Καθορισμός τέλους παρεπιδημούντων για το οικονομικό έτος 2021. (Εισηγητής:
  Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Χασούρας Ξενοφών)
 10. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους
  2020 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων τρέχοντος έτους.
  (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος)
  H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...