Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Δωρίδας – Ζωντανή μετάδοση

bb

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την 13η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30΄, σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 114, παρ. 8 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄/9-8-2019), με το άρθρο 177, περ. β΄ της παρ. 1 και το άρθρο 184, παρ. 1 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄/30-10-2019), και με το άρθρο 10, παρ. 2 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄/11-3-2020),

β) του άρθρου 10, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄/11.03.2020),

γ) του με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Σύγκλιση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και

δ) της  εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμό Εγκυκλίου: 40, Α.Π.: 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), με θέμα: «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων»,

για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:       

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής στους αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στις σχολικές μονάδες του Λιδωρικίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)
  2. Εξέταση αίτηση κας Φούντα Αθηνάς, Κατηγορίας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, για αύξηση των ωρών εργασίας της στο Δήμο Δωρίδος. (Εισηγήτρια: Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, κα Δούκα Θεοδώρα)
  3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2020 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων τρέχοντος έτους. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος)
  4. Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Δήμου Δωρίδος (άρθ. 70 Ν. 3852/2010, όπως ισχύει σήμερα).  (Εισηγητής: Αρχηγός ελάσσονος μειοψηφίας – Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ασημάκης Αθανάσιος)
  5. Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Ανταποδοτικών και Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (άρθ. 70 Ν. 3852/2010, όπως ισχύει σήμερα). (Εισηγητής: Αρχηγός ελάσσονος μειοψηφίας – Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ασημάκης Αθανάσιος)

                                                          H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                              ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...