Το θέμα της επαναλειτουργίας της πορθμειακής γραμμής Αγίου Νικολάου – Αιγίου θα απασχολήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο

Το θέμα της επαναλειτουργίας της πορθμειακής γραμμής Αγίου Νικολάου – Αιγίου θα απασχολήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο της 28ης Φεβρουαρίου. Ένα θέμα που έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν και τον Δήμο Δωρίδας και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την παραλιακή Δωρίδα αφού τη συνδέει με την Πελοπόννησο αποφεύγοντας τον κύκλο μέχρι το Αντίρριο.

Η γραμμή που έχει διακοπεί εδώ και αρκετά χρόνια λόγω της πολύ μικρής κίνησης, η οποία στην εποχή της κρίσης έχει μειωθεί επιπλέον, μπορεί να αποτελέσει παράγοντα ανάπτυξης της παραλιακής Φωκίδας εάν συνδυαστεί με το άλλο μεγάλο αίτημα της περιοχής, τον άξονα Θερμοπυλών – Αντιρρίου.

Στην παρούσα φάση, ωστόσο, το περιφερειακό συμβούλιο αναμένεται απλά να πάρει απόφαση που θα ζητά την επαναλειτουργία της γραμμής, χωρίς ακόμη αυτή να έχει εκτελεστικό χαρακτήρα.

Από τα υπόλοιπα τριάντα δύο θέματα, την Φωκίδα αφορούν ακόμη το δωδέκατο σχετικά με την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και το εικοστό δεύτερο για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΕΠΚΕΔ.

Αναλυτικά όλα τα θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα1ο: Μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της επόμενης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, οποτεδήποτε αυτή ήθελε οριστεί, από τη Λαμία στον Δήμο Θηβαίων.
Θέμα2ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.
Θέμα3ο: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου για το έτος 2019
Θέμα4ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας
Θέμα5ο: Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιτροπές αρμοδιότητας Λιμενικών Αρχών
Θέμα6ο: Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της από 6-9-2018 (18SYMV0037935962018-10-05) Προγραμματικής σύμβασης για τη μελέτη «Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Ασωπού Ποταμού και διενέργεια μετρήσεων στα πλαίσια και σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα Οινόφυτα του Δήμου Τανάγρας για τα έτη 2018-2019».
Θέμα7ο: Χαρακτηρισμός της «Βελτίωσης της οδού Ψαχνών – Τριάδας – Αττάλης – Μακρυκάπας – Πάλιουρα – Καθενών, τμήμα Ψαχνά – Τριάδα του Ν. Ευβοίας»
Θέμα8ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την επαναλειτουργία του Πορθμείου Αγ. Νικολάου – Αιγίου.
Θέμα9ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2019 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ – ΤΡΟΠ.01)
Θέμα10ο: Έγκριση Προγράμματος από πιστώσεις Τακτικών ΚΑΠ Τόκων, Ιδίων Πόρων, ΟΣΚ και Επιχορηγήσεων Λοιπών Φορέων ΠΕ Βοιωτίας (Τροπ.00) έτους 2019
Θέμα11ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης (τροπ.01) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2019
Θέμα12ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης (τροπ.01) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φωκίδας έτους 2019
Θέμα13ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης (τροπ.01) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2019
Θέμα14ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2019
Θέμα15ο: Έγκριση πρότασης για την προετοιμασία και ωρίμανση έργων για υλοποίηση / συγχρηματοδότηση στην προγραμματική περίοδο 2021-2027
Θέμα16ο: Έγκριση πρότασης αύξησης προϋπολογισμού σε έργο της ΣΑΕΠ766 του ΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Θέμα17ο: Εγγραφή νέων έργων στην ΣΑΕΠ866 (Φυσικών Καταστροφών)
Θέμα18ο: Έγκριση πρότασης τροποποίησης με προέγκριση της ΣΑΕΠ066 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Θέμα19ο: Έγκριση πρότασης προέγκρισης πίστωσης στο έργο της ΣΑΕΠ056/1 με ΚΕ2016ΕΠ05610001 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Θέμα20ο: Τροποποίηση τίτλου και τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600009 της ΣΑΕΠ566 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019)»
Θέμα21ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ.129/2018 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας, για το έργο: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΗΘΟ ΩΣ ΤΗΝ ΣΟΥΒΑΛΑ
Θέμα22ο: Ανάκληση της με αρ.352/2018 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας και έγκριση σύναψης Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ευρωπαικού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ” Άξονας Προτεραιότητας 04 – «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και με τίτλο “Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια”
Θέμα23ο: Έγκριση τροποποίησης της αρ.348/2018 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, ως προς τους όρους του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρα 2, 5 κ 6) μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης: «Μετατροπή του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας σε κτίριο μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ” Άξονας Προτεραιότητας 04 – «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και με τίτλο “Έργα αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια
Θέμα24ο: Έγκριση: α) παράτασης και β) τροποποίησης του άρθρου 2 της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο “ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ”
Θέμα25ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου, για την υλοποίηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΩΤΑ – ΕΣΩΧΩΡΙΑ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Θέμα26ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων, για την υλοποίηση της πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Θέμα27ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου, για την υλοποίηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΕΝΤΑ – ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Θέμα28ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου, για την υλοποίηση της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΑ – ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Θέμα29ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, για την υλοποίηση της πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Θέμα30ο: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτήματος αυτής με τον Δήμο Διρφίων – Μεσσαπίων για το έργο: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΣΣΩΝΑ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
Θέμα31ο: Έγκριση σύναψης και αποδοχής των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λοκρών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29/09/2018 & 05-10-2018”, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Θέμα32ο: 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Θέμα33ο: Απόφαση για λύση και εκκαθάριση της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε. Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» με βάση τη διάταξη του άρθρου 220 παρ.3 του Νόμου4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19.07.2018) με τον οποίο προστέθηκε παράγραφος 5 στο άρθρο15 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107). Ανάκληση της υπ’ αρ.27/2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (υπ’ αρ.3 Πρακτικό της συνεδρίασής του της 26/02/2014 – Θέμα4ο)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...